Den strategiska profileringen förklarad

Den strategiska profileringen förklarad

Får du ont i huvudet av orden strategisk profilering, internationell lyskraft och kompletta akademiska miljöer? Är du helt förvirrad av varför det ska läggas ner program som verkar populära och samhällsnyttiga? – Same. Men fear not, här kommer en sammanfattning på vad som skett och ledningens svar på varför.

Många har uttryckt att denna process har varit svår att förstå – och det har den varit även för en rutinerad kåraktiv. Det var i höstas som nyheten om den strategiska profileringen spreds i olika medier och snabbt fick starka reaktioner. Men det här har varit ett väldigt långdraget arbete som har pågått i flera år nu, så länge att det sträckts sig över minst tre mandatperioder här på kåren. Att Högskolan gör denna ”profilering” ingår i en process för att utveckla och förnya utbildningsutbudet vid HiG, något som i grunden kommer från ett uppdrag av regeringen samt ett beslut från Högskolestyrelsen om att genomföra detta. Ledningen säger:

”Vi profilerar och stärker Högskolan och ska stå bättre rustade för att möta arbetsmarknadens behov och studenternas efterfrågan”.

Förnyelse och utveckling av utbildning är något som kåren generellt sett ställer sig positiva till. Det är nyttigt att med jämna mellanrum se över och analysera det utbildningsutbud en Högskola har och kritiskt gå igenom det underlaget för att kunna identifiera eventuella brister, och hur man på bästa sett kan lösa dom. För Högskolan i Gävle slutade det i att ledningen valde att några program avvecklas, för att några andra program skulle kunna utvecklas. Sen kan det diskuteras vad den bästa processen eller strategin egentligen är för ett sådant arbete.

Men vad betyder det i praktiken? Kåren har varit på ett flertal presentationer om profileringen nu och såsom vi uppfattat det så menar Högskolan att de program som nu kommer försvinna inte är på ”nedläggningslistan” för att de är mindre värdefulla än andra program, eller att de inte har samma samhällsnytta. Det ska i stället handla om att Högskolan sen en tid tillbaka har överproducerat utbildning – alltså utbildat fler studenter än vad de har haft anslag (pengar) från staten för.

Det lyfts att en av konsekvenserna av överproduktionen gör att det inte funnits utrymme för nya program, eller utveckling av utbildningarna vi redan har, för att skapa så kallade ”kompletta akademiska miljöer” – att utbildning ska bedrivas från grundnivå ända upp till forskarnivå. För att göra det möjligt att skapa dessa kompletta miljöer så bedömde Högskolan att utrymme skulle frigöras.

 

Hur kom man fram till vilka program som skulle läggas ner då?

  1. I slutrapporten beskrivs processen, och vilka faktorer som alla program på Högskolan bedömts efter. Dessa var utbildningens attraktivitet, forskningens styrka och arbetsmarknadens behov.
  2. När alla program bedömts enligt ovan faktorer var det de nio programmen på ”nedläggningslistan” som skulle utredas för avveckling.
  3. Varje akademi fick i uppdrag att utreda vad konsekvenserna skulle bli om programmen lades ner.
  4. En beredningsgrupp samlade in allt underlag från akademierna och utifrån det underlaget samt flertal möten och diskussioner, så utformade gruppen ett förslag till beslut.
  5. Rektor tog beslut om vilka program som kommer läggas ner.

 

Efter denna långa process av olika risk- och konsekvensanalyser så har Högskolan kommit fram till dels att konsekvenserna för att avveckla de tre program som finns i det slutgiltiga beslutet inte var lika stora som konsekvenserna av att lägga ner de andra programmen. Och dels att de program som ligger för avveckling har ett för stort glapp mellan vad som finns på Högskolan i nuläget och vad som skulle vara en komplett akademisk miljö inom de ämnena. Det skulle alltså tyvärr vara ett för stort och dyrt arbete för Högskolan att utveckla dessa program.

 

Vad kommer att hända nu när beslutet är taget?

Högskolan har ett ansvar att låta er studenter slutföra den utbildning ni är antagna till. Alla som blir antagna nu och börjar studera i höst kommer att få gå klart sin utbildning. Vi som studentkår har varit tydliga med att kvaliteten på utbildningen också måste fortsätta hålla samma nivå nu som innan beslutet om avveckling togs. Något som vi planerar att följa upp och säkerställa. Studenter har även rätt till information om hur denna förändring kommer påverka deras utbildning.

Mer information hittar du här (länk).

 

Text: Sam Westman, Gefle Studentkår

en_GB