Din arbetsmiljö är viktig

Alla studenter ska kunna komma till högskolan och känna att de kan fokusera, sitta bekvämt, ha bra luft, utrymmen för att umgås osv. Gefle studentkår och HiG jobbar hårt för att studenter ska få en sådan bra upplevelse som möjligt.

Läs mer om arbetsmiljö på Hig:se!

Fysisk arbetsmiljö

Den fysiska arbetsmiljön handlar om de fysiska platserna där du studerar, som klassrum, bibliotek, grupprum och laboratorier. En bra fysisk arbetsmiljö innebär att dessa platser är bekväma och lämpligt utrustade för studier, med tillräckligt med ljus, bra luftkvalitet och ergonomiska möbler för att främja din koncentration och bekvämlighet.

En god fysisk arbetsmiljö är avgörande för att förebygga skador och ohälsa samt för att främja produktivitet och trivsel. Har du fått en fysisk skada under din studietid kan du få hjälp av kåren. Det kan vara i högskolans byggnad, under din VFU eller på vägen till eller hem från högskolan.

Psykisk arbetsmiljö

Den psykiska arbetsmiljön inkluderar faktorer som stressnivåer, arbetsbelastning och möjlighet till återhämtning. En hälsosam psykisk arbetsmiljö främjar ditt mentala välmående och motverkar utbrändhet och andra psykosociala problem.

Högskolan erbjuder olika former av stöd och resurser för att stödja din akademiska framgång och välbefinnande. Det inkluderar akademisk rådgivning av högskolans Student- och doktorandombud som hjälper dig i studenträttsliga ärenden, pedagogiskt stöd för dig med funktionsvariation och behöver stöd i dina studier, psykologiskt stöd och andra tjänster som kan hjälpa dig att hantera stress och må bra under din studietid.

Tillbud och förbättringsförslag

Du ska känna dig trygg och säker på campus för att kunna fokusera dina studier. Detta innebär att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att förebygga olyckor och hantera eventuella risker.

Har du märkt att det finns en risk för att en olycka kan uppstå på högskolan kan du anmäla det på HiG:s hemsida.

Karin Eriksson

Huvudstuderande-
arbetsmiljöombud

Gefle studentkår arbetar tillsammans med högskolan för att aktivt skapa en trygg och säker arbetsmiljö samt lika villkor för studenter. Karin, kårens huvudstuderandearbetsmiljöombud, representerar er studenter i möten med högskolan kring arbetsmiljöfrågor och kan hjälpa dig med vägledning och rådgivning när du behöver hjälp med i frågor om din arbetsmiljö.

Arbetsmiljö för studenter på högskolan handlar om den miljö där du som student utför ditt akademiska arbete och din inlärning. Det omfattar både den fysiska miljön runt dig och den psykosociala atmosfären på din studieplats.

Kontakta Karin om arbetsmiljö på:
arbetsmiljo@geflestudentkar.se

Organ gällande arbetsmiljö

Arbetsmiljökommitté

Arbetsmiljökommitté är det lokala samverkansforumet för samtliga arbetsmiljögrupper på högskolan och hanterar arbetsmiljöfrågor på lokal nivå. I kommittén sitter Studiesocialt ansvarig.

Arbetsmiljö student

Arbetsmiljö student är forumet för frågor som rör studenter och deras arbetsmiljö. Studenter har enligt lag samma rätt som anställda till god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. I gruppen sitter både studenter och Studiesocialt ansvarig.


Läs mer om studentrepresentation!

sv_SE